برچسب : کبری آسوپار
13960415000774 PhotoA 1 - ما حق اعتراض به «اکسیدان» را نداریم!
ما حق اعتراض به «اکسیدان» را نداریم!
به زعم من کسانی که برای کار خوب «هورا» نمی‌کشند، حق ندارند کار بد را هم «هو» کنند.
13960304001430 PhotoA 2 - به 59 بازنگردیم
کبری آسوپار
به 59 بازنگردیم
سال ۵۹ سال تلاش‌های دولتی برای ایجاد دوقطبی بین توده‌های مختلف مردمی، بین مردم و حکومت و بین نهادهای مختلف حکومت بود.
13960304001424 PhotoA - چه شد به «آتش به اختیار» رسیدیم؟
کبری آسوپار
چه شد به «آتش به اختیار» رسیدیم؟
اگر نهادهای فرهنگی به آنچه قانوناً بر عهده دارند، درست عمل کرده بودند آیا اصلاً نیازی بود که رهبری به سایر هسته‌های فرهنگی اینگونه بگویند که خودتان تصمیم بگیرید و عمل کنید؟