برچسب : هیأت عالی نظارت مجمع
13970711000624 Test PhotoN.png - ابعاد حقوقي صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع
مرتضی خمسه
ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع
طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند.