برچسب : مقطع دکتری
13970814000646 Test PhotoN - بین درس خواندن و مادری یکی را انتخاب کن!
بین درس خواندن و مادری یکی را انتخاب کن!
در بعضی رشته‌های دانشگاهی در مقطع دکتری، از دانشجویان خانم تعهد گرفته می‌شود که ازدواج نکنند یا در صورت ازدواج، بچه‌دار نشوند.
.jpg - خبر خوش برای فرهنگیان متقاضی مقطع دکتری
خبر خوش برای فرهنگیان متقاضی مقطع دکتری
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: ورود دانشجویان دکتری به این دانشگاه در آینده‌ای نه چندان دور در دستور کار قرار می‌گیرد.