برچسب : مرتضی خمسه
13970715001091 Test PhotoN - بدعت‌گذاری منکران هیأت عالی نظارت
مرتضی خمسه
بدعت‌گذاری منکران هیأت عالی نظارت
مرتضی خمسه دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان بدعت‌گذاری توسط منکران «هیأت عالی نظارت مجمع» درباره نامه آخوندی به رئیس مجلس واکنش نشان داده است.
13970711000624 Test PhotoN.png - ابعاد حقوقي صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع
مرتضی خمسه
ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع
طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند.