برچسب : فقر اقتصادی
عوامل موثر بر افزایش امار تکان دهنده از کودکان سر‌راهی در استان البرز - واکاویی عوامل موثر بر افزایش امار تکان دهنده از کودکان سر‌راهی در استان البرز
تلخ ترین آسیب اجتماعی ؛
واکاویی عوامل موثر بر افزایش امار تکان دهنده از کودکان سر‌راهی در استان البرز
مسئله ی کودکان سر راهی، بی سرپرست با بد سرپرست از جمله آسیب های اجتماعی ناخوشایندی است که آمارهای آن در کلانشهرهای ما سیر صعودی و افزایشی دارد