برچسب : دکتر سید‌رضا میرطاهر
13960212001540 PhotoA - ادامه رویکرد خصمانه
دکتر سیدرضا میرطاهر
ادامه رویکرد خصمانه
دستگاه دیپلماسی و تبلیغاتی ایران ، رویکرد کلی خود را ایجاد یک کارزار گسترده برای براه انداختن موج مخالفت با این اقدام آمریکا قرار دهد.
13960305000037 PhotoA - ترامپ و سفری با اهداف دوگانه
دکتر سید‌رضا میرطاهر
ترامپ و سفری با اهداف دوگانه
یکی از مهمترین آثار و پیامدهای تشکیل ائتلاف جهانی ضد افراط گرایی که مشخصا علیه ایران شکل گرفته، تغییر مرکز توجه از مساله فلسطین و رژیم صهیونیستی به ایران است، مساله‌ای که مشخصا با هماهنگی آمریکا و اسرائیل و در چارچوب تشکیل محور آمریکایی - سعودی-صهیونیستی طراحی شده است.