برچسب : تراژدی غرب
2008050 931 - تراژدی آرش و گلرخ، رومئو و ژولیت ایرانی
تراژدی آرش و گلرخ، رومئو و ژولیت ایرانی
سلبریتی ها حالا همه با چشمان اشکبار راوی قصه ی عاشقانه ی آرش و گلرخ شده اند؛ بی آنکه بدانند جرم شان چیست که به زندان افتاده اند و چقدر از اين داستان عاشقانه و اشک آوری که ضد انقلاب تعریف میکند حقیقت دارد و چقدر افسانه سرایی است!؟