برچسب : بازخوانی یک پیام تاریخی
2006722 823 - بازخوانی یک پیام تاریخی
بازخوانی یک پیام تاریخی
شیاطین غربی به ویژه شیطان بزرگ با راه‌اندازی خط تولید فکری داعش و جریان تکفیری در این مقام برآمدند که تصویری زشت و موهن و قرون وسطایی از اسلام ارائه دهند.