برچسب : اوسط هاشمی
1431143 - آیا وزارت کشور تسلیم فشارها می شود؟
چشم طمع مشارکتی ها به صندلی استانداری یک استان پهناور/
آیا وزارت کشور تسلیم فشارها می شود؟
در حالی هر روز گزینه های مختلفی برای کلیدداری استان سیستان و بلوچستان در محافل غیررسمی منتشر می شود که عناصر حزب منحله مشارکت در استان با تمام توان به دنبال تحمیل گزینه خود به وزارت کشور هستند.